top of page

Tôi ủng hộ các chính sách công bằng cho người thuê nhà ở Oregon.

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ chính sách người thuê nhà công bằng

cho các gia đình Oregon!

Thông tin được chia sẻ trên biểu mẫu này sẽ chỉ được chia sẻ với liên minh Ngôi nhà ổn định cho các gia đình Oregon. Chúng tôi sẽ không bán hoặc chia sẻ dữ liệu của bạn. Chúng tôi có thể liên hệ với bạn about ways để tham gia vào các nỗ lực ổn định nhà ở, nhưng bạn sẽ luôn có tùy chọn hủy đăng ký. 

bottom of page